مرسلون

Jahad دفاع مقدس Download Now

File name: Jahad.exe

7571 90
ویژگی های نرم افزار: اين نرم افزار که در مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه علمیه قم تهیه شده است شامل 84 پرسش و پاسخ،…