«الَّذِينَ يَنقُضُونَ... وَ يَقْطَعُونَ... وَ يُفْسِدُونَ»؛در آیه‌ی قبل سخن از اضلال کیفریِ فاسقان بود و در این آیه خدای سبحان برای کفار و فاسقين سه نشانه آورده است؛ چنان¬که در…