مرسلون

صفحات مجازی را نگاه می‌کردم که چشمم به الفاظی خورد که واقعاً زشت و بی‌ادبانه بود. بیشتر از آن الفاظ از عکس پروفایل افرادی که آن فحش‌ها رو نوشته بودند…
فضا که مجازی می‌شود برخی‌ها فکر می‌کنند دیگر محدودیتی وجود ندارد، یک احساس آزادی‌ای می‌کنند، هر مطلبی به اشتراک می‌گذارند، هر جستجویی می‌کنند، به هرجایی سرک می‌کشند، درحالی‌که انسان هیچ‌گاه…
صفحه1 از4