یکی از واجبات مالی که مورد غفلت واقع‌شده و آن‌طور که باید موردتوجه قرار نمی‌گیرد، بحث خمس است. واجبی که هم در قرآن و هم روایات اهمیت آن گوشزد شده…
بسیاری از آموزهای دینی ما دارای ثمرات مادی و معنوی هستند و به طور کلی هر دستور خدا اعم از واجبات و محرمات آثار فراوانی در زندگی بشر دارد چون…