مرسلون

فراموش كردن نماز احتياطسوال: در نماز ظهر بين ركعت سوم و چهارم شک كردم و يک ركعت نماز احتياط بر من واجب شد، اما فراموش كردم آن را بخوانم. در…