در درس‌های پیشین مراتبی از علم غیب را برای پیامبران و برخی افراد عادی – با بررسی برخی از آیات قرآن کریم – به اثبات رساندیم و از این امر…
در درس‌های قبل در خصوص علم غیب امام مطالبی مطرح گردید، اینک ممکن است اشکالی به ذهن برسد مبنی بر اینکه: در برخی از آیات قرآن کریم «علم غیب» به…
پیامبران در قرآن کریم صاحب «علم غیب» هستند. مقصود این عبارت این است که ایشان علومی و آگاهی هائی در اختیار دارند که به صورت طبیعی به دست نیاورده بلکه…
آیا شیعه در باب علم امام «غلو» می کند؟ آیا گستره علوم غیبی که برای امام معتقد است به بزرگ نمائی و زیاده گوئی در حق امام می انجامد؟ آیا…
در درس های قبلی گذشت که امام در مقامی برتر از مقام انبیاء قرار گرفته است و وظیفه خطیر هدایت تشریعی و حفاظت از کیان دین و شریعت و تبیین…
یکی از راههای تحصیل علم برای انبیاء «وحی» است. ایشان از طریق وحی که نوعی ارتباط خاص با عالم الوهیت است به بسیاری از حقایق عالم می شوند. در سوره…
یکی از شئونات و ویژگی های انبیای الهی «علم» است به همین روی است که در آیات متعددی از قرآن کریم یکی از وظایف آنها «تعلیم» و آموزش علم به…
آیا کسی که بار وظیفه هدایت تکوینی و هدایت تشریعی را به دوش می کشد می تواند عالم نباشد؟ آیا بدون علم و دانش می توان راه حق را برای…
از تمام آنچه در درس‌های گذشته بیان نمودیم می‌توان یک نتیجه گرفت مبنی بر اینکه «هدایت تشریعی و تکوینی بشر متوقف بر وجود امام است و بدون بهره‌مندی از وجود…
پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه وآله وسلم) در پاسخ به این پرسش که وجود مهدى (علیه‌السلام) در عصر غیبتش چه فایده‌ای دارد فرمود: «سوگند به خدایى که مرا به نبوّت برگزیده،…
صفحه1 از5