مرسلون

خلیفه طبق نظر اهل سنت باید عالم به اصول و فروع دین آن‌هم به‌گونه‌ای که براهین بر دین حق برای دفع شبهات اقامه کند و ازلحاظ فکری از دین دفاع…
اهل تسنن در مواجهه با مسئله‌ی امامت، امام را به رهبر سیاسی ترجمه کردند و اینکه نظام فکری آن‌ها بر پایه‌ی وقایع رخ‌داده بعد از نبی مکرم اسلام صلی الله…
در درس‌های پیشین مراتبی از علم غیب را برای پیامبران و برخی افراد عادی – با بررسی برخی از آیات قرآن کریم – به اثبات رساندیم و از این امر…
در درس‌های قبل در خصوص علم غیب امام مطالبی مطرح گردید، اینک ممکن است اشکالی به ذهن برسد مبنی بر اینکه: در برخی از آیات قرآن کریم «علم غیب» به…
پیامبران در قرآن کریم صاحب «علم غیب» هستند. مقصود این عبارت این است که ایشان علومی و آگاهی هائی در اختیار دارند که به صورت طبیعی به دست نیاورده بلکه…
آیا شیعه در باب علم امام «غلو» می کند؟ آیا گستره علوم غیبی که برای امام معتقد است به بزرگ نمائی و زیاده گوئی در حق امام می انجامد؟ آیا…
در درس های قبلی گذشت که امام در مقامی برتر از مقام انبیاء قرار گرفته است و وظیفه خطیر هدایت تشریعی و حفاظت از کیان دین و شریعت و تبیین…
یکی از راههای تحصیل علم برای انبیاء «وحی» است. ایشان از طریق وحی که نوعی ارتباط خاص با عالم الوهیت است به بسیاری از حقایق عالم می شوند. در سوره…
یکی از شئونات و ویژگی های انبیای الهی «علم» است به همین روی است که در آیات متعددی از قرآن کریم یکی از وظایف آنها «تعلیم» و آموزش علم به…
آیا کسی که بار وظیفه هدایت تکوینی و هدایت تشریعی را به دوش می کشد می تواند عالم نباشد؟ آیا بدون علم و دانش می توان راه حق را برای…
صفحه1 از5