مرسلون

مرگ جدایی روح از بدن است و به‌عبارت‌دیگر: بازگشت روح با سر رسیدن اجل دنیوی و انتقال از ماده به عالم مثال و صورت است.حقیقت مرگ امری محسوس نیست که…
سؤال: چرا از مرگ مى‏‎ترسیم؟ پاسخ: راننده زمانى در جاده مى‏‌ترسد که یا بنزین ندارد یا قاچاق حمل کرده یا اضافه سوار کرده یا با سرعت غیرمجاز رفته یا جاده…