مرسلون

تفاوت «صراط» و «سبیل»: در تفاوت بين اين دو واژه، به سه نكته اشاره مي شود:1. «صراط» به صورت مفرد به کار می رود چون یک راه بیشتر نیست، بزرگراهی…