مرسلون

قانون

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

comhrmmrhghanoon_512x512_Copy قانون

ﻓﺮدوﺳﺖ می‌گوید: اﻣﻴﺮ ﻫﻮﺷﻨﮓ دوّﻟﻮ از خانواده‌ی ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻮد؛ اﻳﻦ ﻣﺮد از روزی  ﻛﻪ ﭘﻴﺪا شد ﺑﻼﻓﺎﺻــﻠﻪ ﺑﻪ اتاق‌خواب ﻣﺤﻤﺪرﺿــﺎ راه ﻳﺎﻓﺖ؛ زﻳﺮا دﺧﺘﺮﻫﺎی زﻳﺒﺎی اﻳﺮانی و ﻓﺮاﻧﺴﻮی را می‌شناخت و می‌توانست آن‌ها را ﺑﺮای ﺷﺎه ﺑﻴﺎورد و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای دوستی ﺑﺎ ﺷﺎه  ﻛﺎفی ﺑﻮد؛ دوّﻟـﻮ ﺑﺎغ ﺑﺰرگ و خانه‌ای وﺳﻴﻊ مقابل پمپ‌بنزین جاده‌ی ﺷـﻤﻴﺮان ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺠﺮﻳﺶ داﺷﺖ؛ او ﻣﺪتی ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﻮب ﺑﻮد و ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ خانه‌اش دعوت ﻛﺮد؛ ﺗﺮﻳﺎکی ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻳﺎك  اﻳﺮان، به‌وفور و به‌صورت  ﻣﺠﺎنی ﺑﺮای ﻣﺼﺮف  در ﺧﺎﻧـﻪ  در اﺧﺘﻴﺎرش  ﻗﺮار می‌گرفت؛ هرروز ﻣﻘﺎﻣﺎت مهمی ﺑﻪ خانه‌ی دوّﻟﻮ می‌رفتند: کسی ﻛﻪ می‌خواست وﻛﻴﻞ، ﻳﺎ ﺳـﻔﻴﺮ ﻳﺎ وزﻳﺮ ﺷـﻮد؛ اﻓﺴﺮی ﻛﻪ می‌خواست ﺳﺮﺗﻴﭗ ﻳﺎ ﺳﺮﻟﺸﻜﺮ ﻳﺎ ﺳـﭙﻬﺒﺪ ﺷـﻮد؛ ﻓﺮدی ﻛﻪ ﭘﺮوﻧﺪه داﺷﺖ و می‌خواست از ﻣﺠﺎزات ﻣﻌـﺎف ﺷـﻮد و  ﻳﺎ ﻃﺮف را ﻣﺤﻜﻮم ﻛﻨﺪ؛ او ﺗﻤﺎم  درخواست‌ها را ﻣﺴـﺘﻘﻴﻤﺎً در اتاق‌خواب ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺶ می‌رساند و ﻫﻤه ﺗﺼﻮﻳﺐ می‌شد.

اطلاعات تکميلي

  • قالب تولید: متن کوتاه
  • مخاطب: عمومی
  • قالب های محتوا: تولیدی
  • محیط انتشار: سایت
  • سطح قالب: سطح ب
  • قالب انتشار: مناسب جهت انتشار در «شبکه های اجتماعی»
  • طرح مجازی: حیات طیبه 97
خواندن 139 دفعه

آخرین‌ها از گروه تبلیغی شهید ابراهیمی

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید
استفاده از مطالب این سایت در راستای ترویج دین مبین اسلام بلامانع می باشد.