محمد تمیمی

محمد تمیمی

آیت الله سید کاظم قزوینی:

فاطمه؛ و تو چه می دانی که فاطمه کیست؟

یکتا انسانی است که طبیعت زنانگی را پذیرفته تا نشانی از قدرت رسای پروردگار و توانایی شگفت انگیز و نوآور او باشد.
دو فصلنامه حدیث پژوهشی، سال چهارم، شماره 8، 7 _ 34

پنج شنبه, 30 بهمن 1399 01:51

مام پدر خود (عکس نوشته)

استاد توفیق پژوهشگر مصری:

زهرا بانویی است که میلیون ها آدمی را چشم و دل به سوی اوست و نام گرامی اش بر زبان ایشان است؛ بانویی که پدرش او را «مام پدر خود» می خواند.

صفحه1 از5